Przybyło… 24

   Jak już pisałem, książki kupujemy z Malu zarówno samodzielnie, jak i razem. Ja zwykle kupuję na wyprzedażach, w księgarniach, targach książek, antykwariatach lub… na dworcu, Malu ostatnio preferuje internet. Cieszy mnie jednak, że zamawiając książki dla siebie, nie zapomina też o mnie, dzięki temu w takiej grupie książek, jak ta, widoczna na zdjęciu pojawiają się tez książki, które zapewne sam chętnie bym nabył. Z tej piątki bardzo łatwo wyłapać, że dla mnie została zamówiona „Sztuka poznawania mężczyzn podług rysów twarzy” Johanna Caspara Lavatera. Uwielbiam serie wydawnicze, a ta przygotowana przez wydawnictwo słowo/ obraz terytoria też należy do moich ulubionych. W serii wydawane są książki napisane przed bardzo wieloma laty, a dotyczące różnych potrzeb ciała, w tym oczywiście seksualności. Dawno temu (mam nadzieję, że odnajdę tę recenzję) pisałem o jednej z nich (Sztuka pierdzenia), mam też kilka innych tytułów, dlatego ucieszyłem się, że seria wzbogaciła się o ten nowy, wyjątkowy podręcznik…

   Nie znam zbyt wielu węgierskich pisarzy, ale tych, których udało mi się poznać włączyłem natychmiast do grona autorów, których książki chciałbym koniecznie przeczytać. David Szalay oficjalnie jest Kanadyjczykiem, ale jak się łatwo domyślić węgierskiego pochodzenia. Mało tego, mieszka w Budapeszcie i pisze… jak rasowy Węgier. Książka „Czym jest człowiek”, której tłumaczenie zostało wydane w 2018 roku przez W.A.B. była nominowana do nagrody Bookera.

   I pora na książki kupione przez Malu dla… Malu. Jak zwykle pojawiły się tytuły z pogranicza nauki. Pierwsza z nich to książka o czasie – „Po co człowiekowi czas” Alana Burdicka. Mnie stale czasu brakuje, ale mam nadzieję, że znajdę go chociaż odrobinę, by też sięgnąć po tę książkę, wydaną przez wydawnictwo Feeria.

   Kolejna z książek poważnych, to „Pióra. Ewolucja cudu natury” Thora Hansona. To książka nie tylko dla miłośników ornitologii, ale dla każdej osoby, która potrafi dziwić się cudom świata, dla miłośników odkrywania takich cudów. Ja też chętnie przeczytam tę, wydaną przez wspomniane wydawnictwo Feeria, książkę.

   Malu uwielbia czytać książki dotyczące śmierci. Ja nie podzielam jej fascynacji, ale cóż, każdy ma prawo interesować się sprawami, których inni raczej unikają. Tym razem nabyła książkę Tomasza Kowalskiego, zatytułowaną „Rozmowy na trzech grabarzy i jedną śmierć”. Jak przeczytałem w opisie od wydawcy (wydawnictwo MG), książka jest udaną próbą pokazania trudnych, związanych ze śmiercią kwestii w dowcipny sposób. Wszystko wskazuje zatem na to, że będę musiał zajrzeć na cmentarz w Ponurej i posłuchać pracujących tam grabarzy…

Ray

*********
Arrived 24

   As I wrote before, we buy books with my wife Malu both independently and together. I usually buy at sales, bookstores, book fairs, antique shops or… at the train station, Malu has recently preferred the Internet. However, I am glad that when ordering books for herself, she also does not forget about me, thanks to which in a group of books such as the one visible in the photo there are also books that I would probably like to buy myself. From these five, it is very easy to see that for me, Johann Caspar Lavater’s “The Art of Getting to Know Men by Facial Features” was commissioned. I love publishing series, and the one prepared by the publishing house słowo/ obraz terytoria is also one of my favorites. The series publishes books written many years ago and concerning various needs of the body, including, of course, sexuality. A long time ago (I hope to find this review) I wrote about one of them (Art of farting), I also have several other titles, so I was glad that the series was enriched with this new, unique book…

   I do not know many Hungarian writers, but those whom I managed to meet were immediately included among the authors whose books I would absolutely like to read. David Szalay is officially Canadian, but Hungarian origin is easy to guess. Not only that, he lives in Budapest and writes … like a thoroughbred Hungarian. The book “What is a man”, the translation of which was published in 2018 by W.A.B. was nominated for a Booker Award.

   And it’s time for books that Malu bought for … Malu. As usual, there are titles from the borderline of science. The first is a book about time – Alan Burdick’s “Why Time Flies”. I am always short of time, but I hope that I will find it at least a little so that I can also reach for this book, published by the Feeria publishing house.

   Another of the serious books is “Feathers. The Evolution of a Natural Miracle” by Thor Hanson. It is a book not only for ornithology enthusiasts, but for every person who is able to wonder at the wonders of the world, for lovers of discovering such wonders. I would also like to read this book, published by the mentioned publishing house Feeria.

   Malu loves reading books about death. I do not share her fascination, but well, everyone has the right to be interested in things that others tend to avoid. This time, she purchased a book by Tomasz Kowalski, entitled “Conversations for three gravediggers and one death” (literal translation). As I read in the description from the publisher (MG), the book is a successful attempt to show the difficult issues related to death in a witty way. Everything seems to indicate that I will have to visit the cemetery in Ponura and listen to the gravediggers working there …

Ray